Výsledky vědy a výzkumu

2023

Weger. J. a kol.: Doporučené postupy a komponenty agrolesnických systémů pro obnovu a posílení mimoprodukčních funkcí krajiny. Certifikovaná metodika, Průhonice, VÚKOZ, 2022. Str. 130.

Detail

2020

Dumbrovský, M. a kol.: Retenční schopnosti krajiny a její řešení v procesu pozemkových úprav. Certifikovaná metodika, Brno, VUT v Brně, 2020. Str. 58.

Detail

2019

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; ZACHOVAL, Z.; KOZEL, T.; PASEKA, S. PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ. In ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ. Bratislava: DALI-BB,s.r.o., 2019. s. 237-243. ISBN: 978-80-89740-21-5.

Detail

Kateřina Knoppová, Daniel Marton. Development of rainfall-runoff model: Suitability Assessment in the Morava River Basin, Czech Republic. In WIT Transactions on Ecology and the Environment - River Basin Management X. 234. Southampton, UK: WIT Press, 2019. s. 143-154. ISBN: 978-1-78466-327-8.

Detail

2018

PASEKA, S.; KAPELAN, Z.; MARTON, D. Multi-Objective Optimization of Resilient Design of the Multipurpose Reservoir in Conditions of Uncertain Climate Change. Water, 2018, roč. 10, č. 9, s. 1-16. ISSN: 2073-4441.

Detail

2017

MENŠÍK, P.; MARTON, D. Hybrid Optimization Method for Strategic Control of Water Withdrawal from Water Reservoir with Using Support Vector Machines. Procedia Engineering, 2017, roč. 2017, č. 186, s. 491-498. ISSN: 1877-7058.

Detail

MARTON, D.; HORSKÁ, M. Legislativa ve vodním hospodářství. Vodní hospodářství, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 1-14. ISSN: 1211-0760.

Detail

2016

MENŠÍK, P.; SOBEK, M. Vliv polohy nádrže v povodí při adaptivním řízení zásobní funkce. Vodohospodářské technicko- ekonomické informace, 2016, roč. 58, č. 6, s. 4-9. ISSN: 0322-8916.

Detail

PASEKA, S.; MARTON, D.; MENŠÍK, P. Uncertainties of reservoir storage capacity during low water period. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 789-796. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.

Detail

MENŠÍK, P.; PASEKA, S.; MARTON, D. An adaptive algorithm of hybrid optimization method for strategic control of water reservoir with using support vector machines. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 55-61. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.

Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období. In XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 41-46. ISBN: 978-80-01-05969- 2.

Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 120-127. ISBN: 978-80-01-05969-2.

Detail

2015

JAROŠ, J.; MAREK, J.; MENŠÍK, P. Optimisation of Water Management Systems Using a GPU- Accelerated Differential Evolution. In Proceedings of 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Cape Town: IEEE Computer Society, 2015. s. 1727-1734. ISBN: 978-1-4799-7560-0.

Detail

SOBEK, M.; MENŠÍK, P. Strategické řízení zásobní funkce fiktivní vodní nádrže. In Zborník príspevkov ze 14. konferencia mladých vodohospodárov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2015. s. 1-11. ISBN: 978-80-88907-89-3.

Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 5-8. ISBN: 978-80-260-8726- 7.

Detail

MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M. Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 9-12. ISBN: 978-80-260-8726- 7.

Detail

PASEKA, S.; MARTON, D. Analýza vlivu nejistot vstupních dat na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 149-152. ISBN: 978-80-260-8726- 7.

Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2015, roč. 63, č. 4, s. 287-294. ISSN: 0042- 790X.

Detail

KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastic Forecast of Flow Reservoir Behaviour. In The WORLD Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2015, Abstract collection. Praha: Procedia Earth and Planetary Science, 2015. s. 940-944. ISBN: 978-80-970698-4-1.

Detail

MARTON, D.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M. Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity. Procedia Engineering, 2015, roč. 2015, č. 119, s. 994-1002. ISSN: 1877-7058.

Detail

MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M. Using Predictive Model for Strategic Control of Multi- reservoir System Storage Capacity. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 729-736. ISBN: 978-619-7105-36-0. ISSN: 1314-2704.

Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: HyRes; Operativní řízení hydroenergetické funkce nádrže. (software)

Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; PASEKA, S. Hydrological Reliability Assessment of Water Management Solution of Reservoir Storage Capacity in Conditions of Uncertainty. In Drought: Research and Science- Policy Interfacing. 1. Leiden, Netherlands: CRC Press Taylor & Francis Group, 2015. p. 377-382. ISBN: 978-1-138-02779- 4.

Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Vodohospodářské technicko- ekonomické informace, 2015, roč. 57, č. 1, s. 2-5. ISSN: 0322- 8916.

Detail

KOZEL, T. Využití neuronových sítí při řízení hydroenergetické nádrže pro požadované výkony. In Juniorstav 2015 sborník anotací. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091- 2.

Detail

ČUPELA, P.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: OT - SOFT; OT - SOFT. (software)

Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.: UNCERESERVOIR; UNCERESERVOIR - Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže. (software)

Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Water Management Software for Controlling the Water Supply Function of Many Reservoirs in a Watershed. WATER RESOURCES, 2015, vol. 42, no. 1, p. 133-145. ISSN: 0097- 8078.

Detail

2014

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Using Predictive Model of Mean Monthly Flows for Large Open Reservoirs Hydropower Control. Procedia Engineering, 2014, vol. 89, no. 12, p. 1486-1492. ISSN: 1877- 7058.

Detail

KOZEL, T. Využití neuronových sítí při řízení hydroenergetických nádrží. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. BRATISLAVA: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-88907-87- 9.

Detail

MENŠÍK, P.; MARTON, D. Software pro automatizované řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. In Zborník príspevkov z 13. konferencia mladých vodohospodárov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-80-88907-87- 9.

Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Using Predictive Models of Mean Monthly Flows for Operative Outflows Control from Large Open Reservoirs. In Proceedings ITISE 2014, International work- conference on Time Series. Spain, Granada: Copicentro Granada S. L, 2014. p. 382-395. ISBN: 978-84-15814-97- 9.

Detail

PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M. Influence of landscape retention capacity upon flood processes in Jičínka river basin. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, vol. 62, no. 1, p. 191-199. ISSN: 1211- 8516.

Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. Water management solution of reservoir storage function under condition of measurement uncertainties in hydrological input data. Procedia Engineering, 2014, vol. 70, no. 4, p. 1094-1101. ISSN: 1877- 7058.

Detail

SÁZEL, J.; STARÝ, M. Střednědobé předpovědi průtoků povrchových toků. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 1, s. 5-8. ISSN: 1211- 0760.

Detail

2013

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: ZPP Model; ZPP Model. (software)

Detail

ČUPELA, P.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: ZHNVS; ZHNVS - Zásobní a hydroenergetický návrh vodohospodářské soustavy. (software)

Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2013. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2013. s. 4-8.

Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: HEFN; HEFN - Hydroenergetická funkce nádrže. (software)

Detail

BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M. The stochastic discharge forecast - creation, interpretation and other applications. In Floods - From Risk to Opportunity. Red Books. Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, Oxfordshire, OX10 8BB, UK: International Association of Hydrological Sciences, 2013. p. 283-291. ISBN: 978-1-907161-35- 3.

Detail

2012

ČUPELA, P.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: HydroNVS; HydroNVS - Hydroenergetický návrh vodohospodářské soustavy. (software)

Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: SOMVS; SOMVS - Simulační a Optimalizační Model Vodohospodářské Soustavy. (software)

Detail

MARTON, D.; STARÝ, M. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže. In Konference vodní nádrže 2012. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2012. s. 35-38.

Detail

JANÁL, P.; STARÝ, M. Fuzzy Model Used for the Prediction of a State of Emergency for a River Basin in the Case of a Flash Flood - PART 2. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2012, vol. 60, no. 3, p. 162-173. ISSN: 0042- 790X.

Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení ke stanovení hydraulické vodivosti materiálu. 24188, užitný vzor.  (2012)

Detail

MARTON, D.; STARÝ, M. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže. In Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012. Brno: 2012. s. 155-162. ISBN: 978-80-02-02423- 1.

Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Brno, CZ: Horizontal sand traps. 23189, užitný vzor. Praha (2012)

Detail