Weger. J. a kol.: Doporučené postupy a komponenty agrolesnických systémů pro obnovu a posílení mimoprodukčních funkcí krajiny. Certifikovaná metodika, Průhonice, VÚKOZ, 2022. Str. 130.

N - Certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem
Vydáno: 
9. 2. 2023
Abstrakt: 
Předkládaná metodika i zadání projektu byly koncipovány jako pokračování projektu TAČR Éta
(TL01000298) ukončeného v roce 2020, jehož výstupem byla první metodika pro zájemce o
moderní agrolesnické systémy (ALS) v podmínkách České republiky s názvem „Zavádění
agrolesnických systémů na zemědělské půdě“. Zaměřovala se zejména na základní informace o
typech ALS a výsledky sociologických a etnologických průzkumů mezi českými zemědělci ohledně
jejich bariér a přínosů. Významnou kapitolou byl také popis zakládání agrolesnických systémů.
Poskytnuté informace však vycházely zejména ze zahraničních publikací, případně prvních
domácích zkušeností.
Předkládaná metodika se proto zaměřila na další významné aspekty ALS, které nebylo možné v
první metodice z objektivních důvodů popsat, což bylo dáno i zaměřením programu TAČR Éta.
Jedná se zejména o:
- kvantifikaci a trendy environmentálních přínosů ALS významných pro adaptaci naší
krajiny na dopady klimatické změny a obnovu mimoprodukčních funkcí v důsledku
negativní antropogenní činnosti,
- využití ALS v opatřeních na ochranu půdy proti vodní a větrné erozi včetně jejich začlenění
do procesu komplexních pozemkových úprav,
- hodnocení metodických přístupů a analýza ekonomické efektivnosti modelových ALS,
- hodnocení vlivu ALS na produkci zemědělských plodin.
Protože produkční a funkční cyklus ALS přesahuje 20-30 let, mohl projekt zachytit pouze malou
část tohoto období, ale díky vhodné volbě sedmi pokusných porostů bylo možné v našich
podmínkách poprvé shromáždit relevantní empirické údaje o produkčních a environmentálních
parametrech silvoorebných, silvopastevních a funkčních (neprodukčních) ALS.
.
metodika
.
Všichni autoři:
Ing. Jan Weger, Ph.D.1, prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. 2*, prof. Ing. Miroslav Dumbrovský,
CSc.4, prof. Jaroslav Knápek, CSc.3, Ing. Kamila Vávrová, Ph.D.1*, Ing. Radim Kotrba,Ph.D. 2*,
Ing. Veronika Sobotková, Ph.D.4, Ing. Jakub Houška, Ph.D.1*, Ing. Daniel Preininger, Ph.D. 2*,
Bc. Jaroslav Bubeník1, Mgr. Jiří Stehno1, Mgr. Marie Vymazalová1, Ph.D., Ing. Jan Šinko,
Ph.D.1, Ing. Tereza Humešová1*, doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.1
.
1 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
2 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, 16500
3České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
4Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Antonínská 548/1, 601 90 Brno – Veveří
.
Citace výsledku: 

Weger. J. a kol.: Doporučené postupy a komponenty agrolesnických systémů pro obnovu a posílení mimoprodukčních funkcí krajiny. Certifikovaná metodika, Průhonice, VÚKOZ, 2022. Str. 130.