Dumbrovský, M. a kol.: Retenční schopnosti krajiny a její řešení v procesu pozemkových úprav. Certifikovaná metodika, Brno, VUT v Brně, 2020. Str. 58.

N - Certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem
Vydáno: 
25. 10. 2020
Abstrakt: 

Další autoři:

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Ing. Josef Kučera
Mgr. Petr Karásek

 

Metodický návod vymezuje zejména postup řešení návrhu ochranných opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny od analýzy současného stavu až po návrh optimálního prostorového a funkčního uspořádání pozemků v procesu pozemkových úprav. Návrh a realizace adaptačních opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny je velmi účinným prostředkem pro optimalizaci odtokových poměrů v povodí. Návrhem, prosazením a  realizací jednotlivých prvků ochrany a organizace povodí formou adaptačních (retenčních) opatření, které jsou ve výsledku integrovány do jednotného systému,  jsou obecně zajištěny  pozitivní  efekty, mezi které patří: snížení nepříznivých účinků soustředěného povrchového odtoku jak na ploše zdrojového pozemku v povodí, tak především zvýšená míra ochrany území (zejména urbanizovaných ploch) před projevy povodní z přívalových srážek včetně snížení ekonomických a environmentálních ztrát, ke kterým jinak nerealizací ochranných retenčních opatření dochází. 

ero

 


Citace výsledku: 

Dumbrovský, M. a kol.: Retenční schopnosti krajiny a její řešení v procesu pozemkových úprav. Certifikovaná metodika, Brno, VUT v Brně, 2020. Str. 58.