Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

D - Článek ve sborníku
Vydáno: 
21. 6. 2016
Abstrakt: 

Vývoj podnebí České republiky posledních let ukazuje na častější výskyt období s nízkým výskytem srážkových úhrnů a s ním spojeného sucha. Společnost už začíná vážněji brát v úvahu problematiku změny klimatu. Vláda České republiky vytvořením dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR ukázala, že klimatická změna je rizikem pro hospodářství ČR. Jedním z adaptačních opatření uvedené v tomto dokumentu je revize seznamu lokalit v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a další opatření na stávajících nádržích, mezi které patří také optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav. Scénáře změny klimatu jsou stanovovány s významnou mírou neurčitosti, tyto změny jsou obtížně předvídatelné a vyžadují pracovat s nejistotami vstupních dat. Cílem příspěvku je představit možný způsob zavedení nejistot vstupních hydrologických a provozních dat do výpočtových modelů potřebných pro návrh a provoz nádrží. Aplikací nejistot na uvažovaná vstupní data je i vypočtený objem nádrže zatížen nejistotami. Stejně tak jsou zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže a hydrologické zabezpečenosti. K výpočtům byl použit simulační model chování nádrže, který umožní vyhodnotit výsledky řešení a tím přispět k redukci nebezpečí vzniku poruchy, resp. nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v průběhu málovodných období. Praktická aplikace je představena na návrhu zásobního objemu nádrže Hanušovice navrhované v hájeném profilu na řece Morava/Krupá.

Citace výsledku: 

MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 120-127. ISBN: 978-80-01-05969-2.