Adaptivní algoritmus hybridní optimalizační metody pro strategické řízení vodní nádrže s použitím metody Support vector machines

D - Článek ve sborníku
Vydáno: 
30. 6. 2016
Abstrakt: 

Cílem strategického řízení je snaha o dosažení optimálního hospodaření s vodními nádržemi. Klasické strategické řízení odběru vody z vodních nádrží vychází převážně z pravidel, které jsou založeny na zobecnění historických průběhů přítoků vody do nádrží a potřebě vody. V době očekávaných změn klimatu se však průběhy průtokových řad začínají měnit a je třeba hledat inteligentní způsoby řízení odtoku vody, které umožní na tyto změny reagovat a přispět k efektivnímu využití akumulované vody pro zajištění poptávky po vodě. V příspěvku je popsán algoritmus inteligentního řízení odtoku vody v budoucím období, který nevyžaduje znalost hydrologických předpovědí. Tento způsob řízení je založen na vhodné kombinaci optimalizační metody s metodou Support vector machines. Algoritmus řízení představuje jedno z možných opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Citace výsledku: 

MENŠÍK, P.; PASEKA, S.; MARTON, D. An adaptive algorithm of hybrid optimization method for strategic control of water reservoir with using support vector machines. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 55-61. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.