Software

2020

TRANSFORM_WAVE
Software TRANSFORM_WAVE slouží k transformacím povodňových vln v podmínkách nejistot povodňových vln. Software pro transformaci vychází z Klemešovy metody a nejistoty jsou aplikovány metodou Monte Carlo.
ZIP Aplikace ZIP - 40,36 MB
PDF Technická dokumentace  322 KB
Software je výsledkem specifického výzkumu FAST-J-19-5798 Stanovení funkčních objemů nádrže s uvažováním nejistot vstupních dat. V případě licence nebo komplikace se softwarem kontaktujte autora softwaru.

2019

Runoff Prophet 1.2
Koncepční srážkoodtokový model umožňující simulaci budoucích průtoků v závěrovém profilu zájmového povodí v měsíčním kroku.
ZIP Aplikace ZIP - 1,040 MB
Software je výsledkem specifického výzkumu FAST-S-18-5341 Propagace nejistot změny klimatu v hydrologických a vodohospodářských aplikacích.

2015

HyRes
Program pro operativní řízení hydroenergetické funkce nádrže.
PDF Krycí list PDF - 128 KB
ZIP Aplikace ZIP - 2,967 MB
Software je výsledkem specifického výzkumu FAST-S-14-2454 Řízení provozu zásobní funkce soustavy nádrží s použitím optimalizačního modelu a výstupem projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0039 Excelentní mladí vědci na VUT v Brně“.
Eroze - CN
Software umožňuje výpočet erozního smyvu podle rovnice Wischmeier-Smith (1978) a výpočet kulminačního průtoku a transportu splavenin pomocí metody CN křivek.
ZIP Aplikace ZIP - 81 KB
Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“. Projekt QJ1320157 Erozní procesy a jejich vliv na produkční schopnost půd a navrhování protierozních opatření v procesu pozemkových úprav.

C faktor
Software umožňuje výpočet C faktoru - ochranného vlivu vegetace je-li známa osevní rotace.
ZIP Aplikace ZIP - 151 KB
Projekt TD020241 - Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU.

OT-SOFT
Program při řízení odtoku z nádrží na požadovaný výkon turbíny je schopen najít průtok OT, který je pouštěn na turbínu. Dále je schopen na hodnotu požadovaného výkonu vodní elektrárny najít optimální velikost zásobního objemu nádrží vodohospodářské soustavy. Při návrhu je možno zohlednit vliv nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad.
PDF Krycí list PDF - 135 KB
ZIP Aplikace ZIP - 5,555 MB
Specifický výzkum FAST-S-12-19 „Zásobní a hydroenergetická funkce soustavy nádrží v podmínkách nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad“.

 

Suwarero
Software Suwarero je určen pro stochastické řízení zásobní funkce nádže. Programu je poskytnuta matice vzorů řízení a on najde polohy funkcí příslušnosti pro fuzzy množinu. Uživatel připojí soubor s předpovězenými přítoky vody do nádrže. Uživatel si vybere pravděpodobnost odtoku řízeného odtoku vody z nádrže pro které chce provést řízení a program mu vypočte odtok vody z nádrže se zvolenou pravděpodobností.
ZIP Aplikace ZIP - 160 MB
Specifický výzkum FAST-J-15-2798 „Řízení zásobní funkce nádrží při uvažování nejistot hydrologických vstupech s použitím metod umělé inteligence.

UNCE_RESERVOIR
Program UNCE_RESERVOIR slouží k výpočtům zásobního objemu nádrže s uvažováním ztrát vody z nádrže a nejistot parametrů vstupujících do řešení.
PDF Krycí list PDF - 135 KB
ZIP Aplikace ZIP - 1,744 MB
Výstup z projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0039 Excelentní mladí vědci na VUT v Brně a specifického výzkumu FAST-S-14-2454 "Řízení provozu zásobní funkce soustavy nádrží s použitím optimalizačního modelu".

 

2014

A3C
Program A3C je určen pro hledání malých povodí nejvíce ohrožených povodněmi z přívalových dešťů.
PDF Krycí list PDF - 133 KB
ZIP Aplikace ZIP - 160 MB
Specifický výzkum FAST-J-14-2400 „Softwarová aplikace pro určení ohroženého povodí přívalovým deštěm“.

 

TRVT_PP
Software pro modelování teplotního režimu vodních toků.
PDF Krycí list PDF - 20 KB
ZIP Aplikace ZIP - 7,822 MB
Specifický výzkum FAST-J-14-2415 „Modelování a predikce teplot vody drobných vodních toků“.

 

2013

7DD
Program 7DD slouží k výpočtu odtokové reakce malého povodí na přívalovou srážku.
PDF Krycí list PDF - 133 KB
ZIP Aplikace ZIP - 152,949 MB
Projekt FAST-J-13-2048 „Odtoková reakce malého povodí na přívalovou srážku“.

 

FILTR 1.0
Software FILTR 1.0 slouží k odhadu odtokových koncentrací vyčištěné odpadní vody na základě několika vstupních parametrů za předpokladu dlouhodobé stabilizace přítoků a dokonalého rozdělení odpadní vody po ploše. Software FILTR 1.0 může sloužit jako vodítko v rozhodovacím procesu volby typu nakládání s vyčištěnými odpadními vodami.
ZIP Aplikace ZIP - 306 KB
Software FILTR 1.0 vznikl za finančního přispění Technologické agentury České republiky v rámci výzkumu ANASEP - "Anaerobní separátor nerozpuštěných látek a nutrientů", ev. č. TA02021032.

 

HEFN (Hydroenergetická funkce nádrže)
Optimalizace hydroenergetické funkce nádrže.
PDF Krycí list PDF - 127 KB
ZIP Aplikace ZIP - 2,518 MB
Specifický výzkum FAST-S-12-19 Zásobní a hydroenergetická funkce soustavy nádrží v podmínkách nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad.

 

ZHNVS (Zásobní a hydroenergetický návrh vodohospodářské soustavy)
Program na základě maximálního možného výkonu vodní elektrárny umožní najít optimální velikost zásobního objemu nádrže, respektive nádrží v rámci vodohospodářské soustavy. Při návrhu je možno zohlednit vliv nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad.
PDF Krycí list PDF - 128 KB
ZIP Aplikace ZIP - 3,382 MB
Specifický výzkum FAST-S-12-19 Zásobní a hydroenergetická funkce soustavy nádrží v podmínkách nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad.

 

ZPP Model (Zonální pravděpodobnostní předpovědní model)
Program umožňuje předpovídat průměrné měsíční průtoky. Průměrné měsíční průtoky jsou předpovězeny na základě aktuálního průtoku. Předpověď může být vytvořena pro jeden až dvanáct měsíců dopředu.
PDF Krycí list PDF - 125 KB
ZIP Aplikace ZIP - 1,861 MB
Specifický výzkum FAST-S-12-19 Zásobní a hydroenergetická funkce soustavy nádrží v podmínkách nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad.

 

2012

HydroNVS (Hydroenergetický návrh vodohospodářské soustavy)
Software umožní pomocí simulačního modelu najít optimální režim odtoku vody z nádrží spolupracující v rámci vodohospodářské soustavy. Z vypočtených průtoků a zásobních objemů je počítán efektivní výkon a vyrobená energie.
PDF Krycí list PDF - 134 KB
ZIP Aplikace ZIP - 3,589 MB
Projekt FAST-S-12-19 „Zásobní a hydroenergetická funkce soustavy nádrží v podmínkách nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad“.

 

LRMsoft
Program LRMsoft umožní pomocí metod lineání regrese genererování umělých hodnot průměrných měsíčních průtoků.
PDF Krycí list PDF - 132 KB
ZIP Aplikace ZIP - 2,220 MB
Program LRMsoft vznikl za podpory projektu CZ 1.07/2.3.00/30.0039 „Excelentní mladí vědci na VUT v Brně“.

 

PosT 12
Sestavený softwarový produkt představuje model vycházející z teorie možnosti, který určuje míru odtokové reakce malého povodí po dopadu přívalové srážky. Model pracuje se vstupními veličinami charakterizující sledované povodí a příčinnou srážku. Výstupem je pak předpokládaný kulminační průtok touto srážkou způsobený.
PDF Krycí list PDF - 131 KB
ZIP Aplikace ZIP - 152,899 MB
Specifický výzkum FAST-J-12-20 "Model vycházející z teorie možnosti pro určení míry odtoku z malého povodí po dopadu přívalové srážky".

 

SOMVS (Simulační a Optimalizační Model Vodohospodářské Soustavy)
Software pro návrh a přehodnocení velikosti zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářské soustavy a dále pro optimalizované řízení vodohospodářských soustav. Podrobnější informace jsou zde.
PDF Krycí list PDF - 131 KB
ZIP Aplikace ZIP - 2,875 MB
Projekt FAST-S-12-19 "Zásobní a hydroenergetická funkce soustavy nádrží v podmínkách nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad".

 

TRVT
Sestavený softwarový produkt představuje deterministický model, který stanovuje teplotu vody ve vodním toku dle hydrologické a tepelné bilanční rovnice. Po zadání geografických, hydrologických a meteorologickyćh vstupních dat dále určuje hodnoty jednotlivých tepelných toků, které teplotu ve vodním toku ovlivňují.
PDF Krycí list PDF - 21 KB
ZIP Aplikace ZIP - 67 KB
Specifický výzkum FAST-J-12-9 "Teplotní režim drobných vodních toků v zemědělské krajině".

 

2011

Inflow
Program Inflow slouží k předpovědi přítoků do vodní nádrže na základě průtoku, průměrné srážky a teploty (v povodí nad nádrží), které nastaly před okamžikem předpovědi.
PDF Krycí list PDF - 196,1 KB
ZIP Aplikace ZIP - 4,425 MB
Specifický výzkum FAST-J-11-41 "Rozšíření modelů podobnosti o zahrnutí externích proměnných".

 

SYNTHE (Generátory umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků)
Program SYNTHE je určen k tvorbě umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků. Pomocí programu je také možno provádět jednoduchá statistická vyhodnocení generovaných výsledků, která je možno dále zobrazovat a ukládat do výstupních adresářů.
PDF Krycí list PDF - 135,1 KB
ZIP Aplikace ZIP - 2,301 MB
Projekt MŠMT ČR 1M0579 "Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí".

 

SimSoftVS (Simulační software vodohospodářské soustavy)
Software umožňující provést návrh zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav.
PDF Krycí list PDF - 130,2 KB
ZIP Aplikace ZIP - 3,109 MB
Projekt FRVŠ 892/2011/G1 "Simulační model zásobní funkce vodohospodářské soustavy - vývoj softwarové aplikace".

 

OptSoftVS (Optimalizační software vodohospodářské soustavy)
Optimalizační software vodohospodářské soustavy.
PDF Krycí list PDF - 129,8 KB
ZIP Aplikace ZIP - 2,403 MB
Specifický výzkum FAST-J-11-29 "Operativní řízení odtoku vody z nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářské soustavy na základě predikovaných průměrných měsíčních průtoků",

Projekt MŠMT ČR 1M0579 "Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí".

 

Dimenzov (Dimenzování záchytných a svodných prvků protierozní ochrany)
Software slouží k provedení výpočtu základních parametrů průtočného profilu liniových záchytných a svodných prvků přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření.
ZIP Aplikace ZIP - 0,403 MB
Projekt MZE QH92298 "Systém přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření a jeho optimalizace v procesu pozemkových úprav".


 

2010

UNCE-V
Program UNCE-V slouží k výpočtům velikosti zásobního objemu izolované nádrže s uvažováním vlivu nejistot členů vstupní průtokové řady průměrných měsíčních průtoků. Řešení je možno prováděl jak v reálných tak v umělých průtokových řadách.
PDF Krycí list PDF - 134,2 KB
ZIP Aplikace ZIP - 2,356 MB
Specifický výzkum FAST-J-10-19 "Návrh zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav při uvažování nejistot členů vstupních průtokových řad."
Projekt MŠMT ČR 1M0579 "Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí."

 

ZFSN (Zásobní funkce soustavy nádrží)
Software umožňující provést návrh zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav při uvažování nejistot členů vstupních průtokových řad.
PDF Krycí list PDF - 131,0 KB
ZIP Aplikace ZIP - 3,886 MB
Specifický výzkum FAST-J-10-19 "Návrh zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav při uvažování nejistot členů vstupních průtokových řad."
Projekt MŠMT ČR 1M0579 "Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí."

 

RCPNV
Program RCPNV slouží k výpočtům hustot pravděpodobnosti a čár pravděpodobnosti překročení (empirických a teoretických) včetně odpovídajících statistických charakteristik.
PDF Krycí list PDF - 143,5 KB
ZIP Aplikace ZIP - 2,152 MB
Projekt MŠMT ČR 1M0579 "Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí."

 

SPP (střednědobé předpovědi průtoků)
Software umožňuje vytvoření střednědobých předpovědí průtoků vody v měrném profilu toku pomocí modelů podobnosti.
PDF Krycí list PDF - 91,3 KB
ZIP Aplikace ZIP - 644,9 KB
Specifický výzkum, FAST-J-10-42, "Střednědobé předpovědi průtoků povrchových toků"

 

2009

SiMVS (Simulační model vodohospodářské soustavy)
Návrh a přehodnocení velikosti zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářské soustavy.
PDF Krycí list PDF - 136,8 KB
ZIP Aplikace ZIP - 2,142 MB
Projekt GAČR 103/07/1620 "Predikční a simulační modely v teorii operativního řízení vodohospodářských soustav."

 

ZFNU
Program ZFNU slouží k výpočtům velikosti zásobního objemu izolované nádrže s uvažováním vlivu nejistot členů vstupní průtokové řady průměrných měsíčních průtoků.
PDF Krycí list PDF - 23,7 KB
ZIP Aplikace ZIP - 2,116 MB
Projektu GAČR 103/07/1620 "Predikční a simulační modely v teorii operativního řízení vodohospodářských soustav."