Hybridní optimalizační metoda pro strategické řízení odběru vody z vodní nádrže s použitím Support vector machines

J - Impaktovaný odborný článek, Odborný článek v databázi SCOPUS, Recenzovaný odborný článek, Odborný článek
Vydáno: 
9. 5. 2017
Abstrakt: 

Cílem strategického řízení je snaha o dosažení optimálního hospodaření s vodními zdroji (vodními nádržemi). Klasické strategické řízení odběru vody z vodních nádrží vychází převážně z pravidel, které jsou založeny na zobecnění historických průběhů přítoků vody do nádrží a potřebě vody. V době očekávaných změn klimatu se však průběhy průtokových řad začínají měnit a je třeba hledat inteligentní způsoby řízení odběru vody, které umožní na tyto změny reagovat a přispět k efektivnímu využití akumulované vody pro zajištění poptávky po vodě. V příspěvku je popsán algoritmus inteligentního řízení odběru vody v budoucím, který nevyžaduje znalost hydrologických předpovědí. Tento způsob řízení je založen na vhodné kombinaci optimalizační metody s metodou Support vector machines. Algoritmus řízení představuje jedno z možných opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Řízení je pro ukázku aplikováno na řízení odběru vody z izolované nádrže. Dosažené výsledky jsou porovnány s běžnými pravidly pro řízení odběru vody z nádrže.

Citace výsledku: 

MENŠÍK, P.; MARTON, D. Hybrid Optimization Method for Strategic Control of Water Withdrawal from Water Reservoir with Using Support Vector Machines. Procedia Engineering, 2017, roč. 2017, č. 186, s. 491-498. ISSN: 1877-7058.