Spolupráce

AGROPROJEKT PSO s.r.o. AGROPROJEKT PSO s.r.o., je firmou, která dlouhodobě realizuje svoji nabídku v oboru projektových prací, zeměměřických prací, průzkumných geologických prací, stavebních prací, inženýrských služeb a obchodu. Hlavní aktivity firmy doplňují některé další činnosti. Firma touto cestou naplňuje svoji strategii komplexního uplatnění v rozvoji venkovského prostoru České republiky.
ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. je česká inženýrsko-dodavatelská společnost s mezinárodní působností založená v roce 1993. Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích. ASIO, spol. s r.o. je česká společnost zastoupená v 32 zemích světa se širokou sítí svých dceřinných společností a zástupců.
AQUATIS

AQUATIS je konzultační a inženýrská společnost s globální působností zaměřená na princip vyváženosti udržitelného rozvoje. Svým klientům nabízí integrovaný systém poradenství, efektivního projektování, řízení a komplexní řešení projektů včetně autorského dozoru.

ATELIER FONTES s.r.o.

Firma ATELIER FONTES, s.r.o. byla založena v roce 1995 se zaměřením na ochranu, tvorbu a využití krajiny – zejména z vodohospodářského hlediska a navazujících témat. Prioritou je nejen aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny a s tím spojené hodnoty, ale i zachování trvale udržitelného ekonomického potenciálu a užitku krajiny. Naším cílem je dosáhnout takových způsobů řešení, aby vyhovovaly všestranným zájmům.

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.

Dekonta a.s

DEKONTA, a.s. je renomovanou společností poskytující služby v oblasti ochrany a dekontaminace životního prostředí. Byla založena v roce 1992 jako firma specializovaná na oblast biologického čištění kontaminovaných zemin. Zaměstnává 120 kvalifikovaných pracovníků. Ročně zpracovává nebezpečný odpad v množství v řádu statisíců tun a řeší stovky ekologických projektů.

Ekotoxa s.r.o.

EKOTOXA  s.r.o. je výzkumné, vývojové a expertní pracoviště. Firmu tvoří celkem 42 pracovníků různých profesí. Profesní skladba týmu firmy pokrývá zejména obory informatika, kartografie, geoinformatika, zemědělství, lesnictví, ekotoxikologie, chemie životního prostředí, čistota ovzduší, pedologie, ekologie, biochemie, ochrana přírody, životní prostředí, regionální politika, prostorové plánování. Firma poměrně často kooperuje s celou řadou odborných státních, univerzitních i podnikatelských pracovišť po celé ČR.

Geocart CZ

Společnost Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář působí v oblasti geodézie, pozemkových úprav a krajinného inženýrství od roku 1999. Při této činnosti využíváme dlouholetých zkušeností, znalostí a erudice našich specialistů.

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Projektování pozemkových úprav, zpracování geometrických plánů, výkon zeměměřických činností, inženýrská činnost v investiční výstavbě, projektová činnost ve výstavbě, činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, pořádání a organizování školících a jiných vzdělávacích kurzů, geoinformatika a tisk map, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

Povodí Moravy, s.p.

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; více

Povodí Odry, s.p.

Předmět činnosti podniku je dán zakládací listinou a vyplývá ze zákonných norem, zejména zákona č. 254/2001 Sb. " o vodách", zákona č. 305/2000 Sb. "o povodích" a zákona č. 77/1997 Sb. " o státním podniku" v platném znění. Náplň činnosti představuje na území povodí Odry zejména: správu a údržbu významných a určených drobných vodních toků včetně toků hraničních, provozování a údržbu vodních děl, více

RAWAT consulting s.r.o.

Firma RAWAT consulting s. r.o. poskytuje služby v oblastech vodního hospodářství a ochrany životního prostředí v duchu svého názvu „Research on Advanced Water Technologies“. Společnost byla založena v roce 2010 a sdružuje řadu špičkových specialistů s dlouholetými zkušenostmi například z oblasti ochrany životního prostředí nebo čištění komunálních a průmyslových odpadních vod. Firma působí nejen v České republice, ale soustřeďuje se i na vědeckovýzkumné projekty a jejich realizace v rámci Evropské Unie, Afriky nebo Jižní Ameriky. RAWAT consulting s.r.o. jako jediná soukromá organizace v České republice vlastní a udržuje sbírku technologicky využitelných kmenů řas z celého světa.

VUMOP v.v.i.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy je veřejnou výzkumnou institucí. Byl zřízen Ministerstvem zemědělství dnem 23. června 2006 vydáním zřizovací listiny; vznikl 1. ledna 2007 kdy byl zapsán do rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující.

VÚV TGM, v.v.i.

Brněnská pobočka vznikla roku 1949 jako samostatné pracoviště Státního ústavu hydrologického a hydrotechnického v Praze. Její činnost byla zaměřena především na sledování jakosti povrchových vod a na zdroje znečištění vod v povodí Moravy a Odry. Kabinet životního prostředí již léta prohlubuje spolupráci s Oddělením ochrany jakosti vod (pod vedením ing. Miloše Rozkošného, Ph.D.), které se zabývá sledováním, hodnocením a modelováním jakosti povrchových tekoucích vod se zaměřením na vývoj a aplikaci nových postupů a nástrojů hodnocení, metodické a vývojové činnosti související s implementací Rámcové směrnice EU na úseku ochrany povrchových vod.

Institute of Water Management, Hydrology and Hydraulic Engineering (IWHW)

Ústav pro vodní hospodářství, hydrologie a vodních staveb (IWHW) je po mnoho let průkopníkem ve výzkumu v oblasti monitorování řek, modelování a inženýringu. Od roku 1991provádí kontinuální vývoj inovativních metod a realizoval mnoho inženýrských projektů spojených říčními toky. IWHW staví na dlouho trvajících zkušenostech v základním i aplikovaném výzkumu transportu splavenin, antropogenních vlivů na režim sedimentů, sestavování analýz bilance sedimentů a vývoj inovativních řešení pro zlepšení týkajících se řízení sedimentů.

CzWA ČAO

Skupina CzWA ČAO (skupina pro malé čistírny a odlučovače, dříve AČE ČAO) je oficiální stálou skupinou CzWA ČR, která vznikla v roce 1999 podle jejích stanov a v současnosti pracuje podle stanov CzWA. Skupina je stálá a otevřená, tj. mohou se její činnosti účastnit všichni, a to i nečlenové CzWA, kteří jsou ochotni ve skupině pracovat, a jejíž cíle jsou jim blízké. Skupinu tvoří zástupci nejrůznějších oborů, organizací a firem- např. škol, podniků povodí, správy komunikací, výrobců apod. Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.