Pedologická laboratoř

lab0

CO UMÍME A NABÍZÍME:

-> zajištění výuky na Ústavu vodního hospodářství krajiny,

-> tvorba záverečných prací;

-> pedologické rozbory půdy nebo měření v terénu:

  • zrnitostní rozbory a zatřídění půdního druhu (sítový rozbor, hustoměrná metoda Casagrande, pipetovací metoda, laserová difrakce),
  • hydraulická vodivost (leboratorně/ v terénu),
  • infiltrace (terénní měření), 
  • stanovení retenčních křivek,
  • půdní hydrolimity (nasáklivost, vodní kapacita,...), 
  • ostatní půdní vlastnosti (pórovitost, měrná hmotnost, objemová hmotnost (redukovaná/neredukovaná), vzdušná kapacita, obsah uhličitanů v půdě, pH půdy, stabilita agragátů,..), 
  • kryokomora,
  • a další. 

 

 => v případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu buď o pedologické analýzy, nebo o měření v terénu (odběry vzorků, infiltrace, hydraulická vodivost...) kontaktuje odpovědnou osobu laboratoře:

Ing. Stanislav Paseka, Ph.D.paseka.s@fce.vutbr.cz, +420 54114 7782

lab2

lab3

lab4

lab5