Archiv

Kabinet životního prostředí organizuje zejména pravidelné semináře, zaměřené na nakládání s vodami odpadními, vodami s nízkými koncentracemi znečištění, srážkovými vodami, apod. (odkazy na starší příspěvky jsou uvedeny níže).

Rok 2014

Přírodní způsoby čištění vod VIII

Termín:4.12.2014

Přednášky:

č.

Autor + název

Článek

Prezentace

1. Iva Hradilová - Testování kvality vyráběných septiků – hydraulická účinnost PZCOV-referat  
2. Miroslava Němcová - Předpověď koncentrací znečištění na odtoku z kořenové čistírny – matematické modely PZCOV-referat  
3. Michal Kriška - Vertikální pulzně skrápěné kořenové filtry – pravidla pro správný návrh a uspořádání PZCOV-referat  
4. Michaela Mrvová - Odvodňování čistírenských kalů přirozenou cestou - poloprovozní výsledky PZCOV-referat  
5. Jan Šálek - Likvidace vyčištěné odpadní vody závlahou PZCOV-referat  
6. Karel Plotěný - Extenzivní ČOV – přehled řešení z projektu ANASEP – animace septiky + filtry PZCOV-referat  
7. Zdeňka Žáková - Vysokohorská přírodní čistírna odpadních vod v Korutanech, 2000 m.n.m. PZCOV-referat  
8. Tereza Hudcová - Realizace kořenových čistíren PZCOV-referat  
Sborník:

 

Rok 2012

Přírodní způsoby čištění vod VII

Termín:14.11.2012

Přednášky:

č.

Autor + název

Článek

Prezentace

1. Výsledky a poznatky z provozu KČOV a dočišťovacích nádrží PZCOV-referat  
2. Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky jako další stupeň čištění odpadních vod PZCOV-referat  
3. Umělé mokřady pro čištění povrchových a drenážních vod, zohlednění využití ploch zaniklých rybníků PZCOV-referat  
4. Technologie (do)čištění vody založené na kultivaci řas PZCOV-referat  
5. Příčiny zakolmatování filtračních polí a způsoby jeho snížení PZCOV-referat  
6. Rekonstrukce kořenové čistírny odpadních vod po 18 letech provozu PZCOV-referat  
7. Užitné vzory aplikovatelné v praxi pro přírodní způsoby čištění vod PZCOV-referat  
8. Septiky – historie, normy, zvyklosti PZCOV-referat  
9. Modelování proudění vody v komoře septiku PZCOV-referat  
10. Vliv teploty a použití  anaerobního procesu u domovních čistíren odpadních vod PZCOV-referat  
11. Hodnocení vlivu deště na přirozenou regeneraci filtrační náplně v kořenových čistírnách odpadních vod PZCOV-referat  
12. Kvalita kalů a odpadů z extenzivních a anaerobně - aerobních ČOV a jejich potenciální využití PZCOV-referat  
13. Sezónní dynamika těžkých kovů v biomase chrastice rákosovité na kořenové čistírně odpadních vod PZCOV-referat  
14. Využití hnojivé závlahy v zemědělství a biosorpce zbytkových živin půdními mikroorganismy PZCOV-referat  

Sborník:

Kriška, M., Hyánková, E., (ed.): Přírodní způsoby čištění vod. Sborník přednášek ze semináře konaného dne 14.11.2012 v Brně, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012, 146s. ISBN 978-80-214-4661-8