Odevzdání bakalářské práce a informace k SZZ 2023

informace studentům

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Termín odevzdání BAKALÁŘSKÉ PRÁCE je stanovený na 26. 5. 2023!. Vedoucí práce musí pomocí antiplagiátorského systému porovnat text s texty závěrečných prací uložených v databázi závěrečných prací a s texty dalších publikací, poté je práce předána oponentovi. Odevzdá se elektronická i tištěná forma práce.

Student odevzdává obě formy závěrečné práce (listinnou a elektronickou) bez podpisů, tj. bez podpisů jsou v závěrečné práci:

  •     zadání (stažené z intranetu),
  •     prohlášení o shodě listinné a elektronické formy závěrečné práce,
  •     prohlášení o původnosti závěrečné práce,
  •     příp. poděkování.

Student volně vloží do odevzdávané listinné formy závěrečné práce podepsaná:

  •     prohlášení o shodě listinné a elektronické formy závěrečné práce,
  •     podepsané prohlášení o původnosti práce student,
  •     příp. poděkování.

Listinná forma se po obhajobě vrací studentovi :)

 

SZZ

Ohledně průběhu SZZ. Nejprve probíha obhajoba bakalářské práce, tj. student seznámí komisi se svojí prací, jsou přečteny posudky vedoucího a oponenta, poté jsou zodpovězeny dotazy z posudků a doplňující dotazy od členů komise a poté následuje odborná rozprava (předem nejsou stanoveny okruhy/otázky). Aktuální komise a aktuální směrnice jsou uvedeny v záložce výuka/záverečné práce. Začátek státní zkoušky je v 9:00 dne 13. 6. 2023. Studenti nemusí dorazit na začátek SZZ (žádné hromadné zahájení se nekoná). Dopručujeme se ale dostavit v dostatečném předstihu před začátkem svého času SZZ. Po ukončení obhajoby BP a konci SZZ se student/ka dozví pouze výsledek zda uspěl/a případně neuspěl/a a až po skončení celé sekce jsou teprve studenti seznámeny s detailními výsledky obhajoby a SZZ.

Hodně štěstí při obhajobách a SZZ - VHK.